Regulamin

Postanowienia ogólne

 1. Nagroda im. księdza Stanisława Wilczewskiego została ustanowiona w celu uhonorowania działań osób lub instytucji, ruchów społecznych służących idei promowania wiedzy o zaburzeniach płynności mowy.
 2. Nagrodę ustanawiają przedstawiciele środowisk śląskich logopedów oraz naukowców związanych z promowaniem logopedii jako interdyscyplinarnej dziedziny wiedzy.
 3. Nagroda jest przyznawana podczas kolejnych edycji konferencji poświęconych tematyce jąkania i giełkotu.
 4. Laureatem Nagrody może być logopeda, osoba jąkająca się, działacz społeczny, instytucja lub ruch społeczny.
 5. Nagrodę przyznaje Rada Nagrody.
 6. Nagrodę stanowi grafika z podobizną księdza Stanisława Wilczewskiego oraz certyfikat z wypisanym nazwiskiem laureata i datą otrzymania nagrody.
 7. Wybór projektu logotypu Nagrody został dokonany przez Radę Nagrody.
 8. Jeżeli Laureatem Nagrody jest grupa osób fizycznych wówczas one same decydują o podziale Nagrody pomiędzy sobą.
 9. Rada Nagrody zachowuje prawo do wycofania z nazwy Nagrody nazwiska ks. Stanisława Wilczewskiego oraz rezygnacji z zasiadania w Radzie Nagrody. W przypadku wycofania się połowy składu członków Rady Nagrody Nagroda przestaje istnieć.
 10. Właścicielem praw majątkowych do projektu logotypu grafiki Nagrody jest Fundacja Centrum Logopedyczne.

Rada Nagrody

 1. Rada Nagrody składa się z 8 osób. W skład Rady Nagrody wchodzą:
  • dr hab. Roman Buchta, prof. UŚ
  • mgr Lucyna Jankowska-Szafarska
  • dr Iwona Michalak-Widera
  • mgr Izabela Michta
  • dr Łucja Skrzypiec
  • dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz, prof. UŚ
  • mgr Justyna Szczypa
  • dr hab. Katarzyna Węsierska, prof. UŚ
 2. Członkowie Rady Nagrody działają osobiście lub przez swoich przedstawicieli działających na podstawie udzielonych im pełnomocnictw. Przewodniczącym Rady Nagrody jest jeden z głównych organizatorów konferencji podczas, której wręczana jest nagroda (w przeszłości: Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka, od roku 2024 Wielogłos o jąkaniu i giełkocie), którego wybierają oni spośród siebie większością głosów. Przewodniczący Rady jest wybierany na czas przyznania konkretnej edycji nagrody.

Wybór laureatów nagrody

 1. Rada Nagrody wyłania laureatów Nagrody spośród zgłoszonych kandydatur w głosowaniu jawnym, większością głosów. Do podjęcia uchwały wymagana jest obecność co najmniej czterech członków Rady oraz przewodniczącego. W przypadku równej liczby głosów rozstrzygający jest głos przewodniczącego Rady.
 2. Członkowie Rady, dokonując oceny zgłoszonych kandydatur, powinni mieć na uwadze cele ustanowienia Nagrody, a także poniższe kryteria:
  • aktywność laureata na rzecz podnoszenia poziomu wiedzy o zaburzeniach płynności mowy,
  • prowadzenie na polu jąkania lub/i giełkotu nowatorskich działań w obszarach badawczym, dydaktycznym, czy popularyzatorskim,
  • promowanie w społeczeństwie postaw akceptacji, tolerancji i szacunku dla osób z doświadczeniem jąkania lub/i giełkotu,
  • dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z logopedami i studentami logopedii oraz przedstawicielami innych pokrewnych profesji,
  • aranżowanie działań mających na celu podnoszenia jakości życia osób doświadczających jąkania lub/i giełkotu.
 3. Rada może podjąć decyzję o nieprzyznaniu Nagrody w danej edycji.

Organizacja Nagrody

 1. Rada Nagrody działa na podstawie Regulaminu Nagrody im. księdza Stanisława Wilczewskiego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Rada podejmuje decyzje według własnego uznania, kierując się zasadami słuszności oraz charakterem Nagrody i jej założeniami.
 3. Członków Rady Nagrody obowiązuje zasada zachowania tajności w kwestiach dotyczących przebiegu posiedzeń i podejmowanych decyzji.
 4. Członkowie Rady Nagrody z tytułu udziału w jej pracach nie pobierają wynagrodzenia.
 5. Członkowie Rady Nagrody ani ich rodziny nie mogą być laureatami Nagrody.
 6. Organizatorem Nagrody jest Fundacja Centrum Logopedyczne we współpracy z Fundacją Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude, przy współudziale Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
 7. Biuro Nagrody powoływane i prowadzone jest przez Fundację Centrum Logopedyczne.
 8. Do obowiązków pracowników Biura Nagrody należy pełnienie wszelkich czynności organizacyjnych związanych z Nagrodą. Prawo do zgłoszenia kandydatur do Nagrody mają przedstawiciele środowisk: kapłańskiego, logopedycznego i ruchów samopomocowych dla osób z jąkaniemi giełkotem oraz członkowie Rady Nagrody.
 9. Kandydatury do Nagrody zgłasza się pisemnie do Rady Nagrody na adres Biura Nagrody. Zgłoszenie winno obejmować nazwisko lub nazwę kandydata, uzasadnienie oraz dane kontaktowe (m.in. adres, telefon) kandydata i zgłaszającego.
 10. Biuro Nagrody podaje do publicznej wiadomości harmonogram bieżącej edycji Nagrody, w szczególności termin zgłaszania kandydatur, termin ogłoszenia laureatów oraz datę uroczystości wręczenia Nagrody.
 11. Ponadto, do obowiązków Biura Nagrody należy:
  • zwoływanie posiedzeń Rady nagrody w terminach umożliwiających organizację Nagrody zgodnie z przyjętym harmonogramem,
  • przygotowywanie materiałów informacyjnych dla Rady Nagrody,
  • protokołowanie obrad Rady Nagrody,
  • stały kontakt z Członkami Rady, w tym powiadamianie ich o terminach spotkań i porządku obrad, wykonywanie wszelkich czynności wynikających z bieżących prac Rady,
  • organizacja uroczystości wręczenia Nagrody, według scenariusza zatwierdzonego przez Radę.

Postanowienia końcowe

 1. Ogłoszenie laureatów Nagrody odbywa się podczas kolejnej konferencji Wielogłos o jąkaniu i giełkocie.
 2. Zmian Regulaminu Nagrody może dokonywać Rada Nagrody w większością głosów, w obecności co najmniej czterech członków Rady.